SGK BORÇLARI ERTELENİYOR

Elazığ SGK İl Müdürlüğü tarafından '2016 Aralık, 2017 Ocak-Şubat Cari Ay Primlerinde Erteleme' kararı ile ilgili yazılı açıklama yayımlandı.

SGK BORÇLARI ERTELENİYOR
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Elazığ SGK İl Müdürlüğü tarafından “2016 Aralık, 2017 Ocak-Şubat Cari Ay Primlerinde Erteleme” kararı ile ilgili yazılı açıklama yayımlandı.

 

Açıklama şöyle:

 

18/1/2017 tarihli, 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ un 28  inci maddesi ile  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa  geçici 72 nci madde eklenmiştir.

Sözkonusu madde ile; 

 “Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinden, 2016 yılı Aralık ayı için geçici 68 inci, 2017 yılı Ocak ve Şubat ayları için geçici 71 inci madde kapsamında Hazine katkısına müstahak olanların, anılan madde uyarınca Hazine katkısı hesabında ilgili aylarda dikkate alınacak prim ödeme gün sayısının günlük 60 TL ile çarpımı sonucu bulunacak sigorta primine esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanacak  2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat ayına ait sigorta prim tutarını, sırasıyla 2017 yılı Ekim, Kasım ve Aralık ayı içerisinde Kurumca belirlenecek tarihe kadar ödemeleri halinde bu aylara ilişkin primler süresinde ödenmiş sayılır. Bu madde uygulamasında, 2016 ve 2017 yılı içerisinde ilk defa kanun kapsamına alınan işyerleri için sigorta primlerini yasal süresinde ödeme şartı aranmaz.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurumca belirlenir”

Hükümleri getirilmiştir.

Anılan Kanun hükmü ile,  işverenlerimizin 2016/Aralık ayı ile 2017 Ocak ve Şubat aylarında müstehak oldukları  asgari ücret destek tutarına esas gün sayısının, günlük 20,70 TL sigorta primi  tutarı ile çarpımı sonucunda hesaplanacak  sigorta primi  borçları sırasıyla 2017 Ekim,  Kasım ayı sonu ile 26 Aralık 2017 tarihine kadar ertelenecektir.

İşverenlerimiz bankaya gittiklerinde öncelikle ertelenmemiş primlerini görecek ve ödeyecekler bu işlemin ardından ise erteleme kapsamındaki primlerini görebilecek ve istemeleri halinde erteleme kapsamındaki primlerini de ödeyebileceklerdir.

Bu kanunun yayımı tarihinden önce tahakkuk eden prim tutarlarının tamamını ödeyenler, ertelenmesi gereken prim tutarlarını talep etmeleri durumunda, bu tutarlar başkaca prim borçları bulunması halinde bu borçlarına mahsup edilecektir. Mahsup sonrasında arta kalan tutarlar işverene iade edilecektir.  

Prim erteleme kapsamına, ertelenecek olan tutarın üzerindeki tahakkuk eden  (ödenmesi gereken)  sigorta primi ile işsizlik sigortası primleri ve damga vergisi borçları girmediğinden işverenlerimizin yararlanmakta oldukları  asgari ücret desteği ile teşvik uygulamalarından yararlanmaya devam edebilmeleri bakımından,  erteleme kapsamı dışında kalan sözkonusu sigorta primleri ile işsizlik sigortası ve damga vergilerini ödemeleri gerekmektedir.

2016/12. aya ilişkin sigorta prim borçlarından öncelikle ertelenmiş olan (müfredat kartına 2017/9. Ay olarak yansıtılmış) sigorta prim borcu düşülmektedir. Ertelenmiş olan sigorta primi düşüldükten sonra kalan sigorta prim tutarından 2016/4 sayılı Genelgede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hesaplanmış asgari ücret desteği düşülmektedir. Yapılan bu işlemden sonra işverenlerimizin asgari ücret desteği alacağının olması halinde Artan destek tutarı ise 2017/1. veya sonraki aylara ait borçlardan mahsup edilmek üzere işverenin emanet hesaplarında bekletilmektedir.

Genel Müdürlüğümüze ulaşan bilgilerden, tahakkuk eden tüm prim  borçlarının erteleneceği algısının oluşmuş olduğu anlaşılmaktadır. Ancak yasadan da anlaşılacağı üzere sadece asgari ücret desteğinden yararlanan sigortalıların primleri ertelenmektedir.

31.01.2017 tarihi itibariyle Türkiye genelinde 1.372.395 adet işyerinin toplam 4.212.474.343,58.-TL tutarındaki borcu ertelenmiştir.

Kamuoyuna önemle duyurulur’’denildi.