Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım Açıkladı

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım ilimizde meydana gelen deprem sonrası hasar tespit çalışmaları ile ilgili açıklamada bulundu.

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım Açıkladı
TAKİP ET Google News ile Takip Et

İlimizde 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen merkez üssü Sivrice İlçesi olan 6.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle ’’Genel Hayata Etkililik Kararı’’ alındığı, bu nedenle de depremin etkili olduğu alanda yer alan tüm binalarda hasar tespit çalışması yürütülmüştür. Ancak, hasar tespit çalışmaları sırasında bir takım binalar kapalı olduğundan bu binalarda hasar tespit çalışmaları yapılamamıştır.

 

7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun’ un “Genel Hükümler” başlıklı 1 inci maddesinde;“(Değişik birinci fıkra: 27/12/1993-3956/1 md.) Deprem (Yer sarsıntısı), yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ, tasman ve benzeri afetlerde; yapıları ve kamu tesisleri genel hayata etkili olacak derecede zarar gören veya görmesi muhtemel olan yerlerde alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlar hakkında bu kanun hükümleri uygulanır.

 

Şu kadar ki, afetin maydana gelmesi halinde bu kanun gereğince alınması lazımgelen acil tedbirlerin ittihazına afetin meydana geldiği bölgenin valisi yetkilidir.”,

“Afet bölgelerinde yapılacak teknik işler” başlıklı 13 üncü maddesinde; “(Değişik: 2/7/1968-1051/1 md.) a) Yapılacak işlemlere esas olmak üzere İmar ve İskan Bakanlığınca kurulacak fen kurulları tarafından, afetin meydana geldiği arazinin durumu ile bütün yapılar ve kamu tesisleri incelenerek, hasar tespit raporu düzenlenir.

 

(Değişik: 31/8/1999-KHK-574/1 md.) Arazinin tehlikeli durumu ve binaların gördüğü hasar bakımından yıktırılması ve boşaltılması gerekenler hakkında, o il ve ilçenin en büyük mülkiye amirine ayrı bir rapor verilir…”,

 

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11 inci maddesinde; “ (1) A) Vali, il sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir. Suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri alır. Bu maksatla Devletin genel ve özel kolluk kuvvetlerini istihdam eder, bu teşkilat amir ve memurları vali tarafından verilen emirleri derhal yerine getirmekle yükümlüdür.

 

C) İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteaallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir. (Ek cümle: 25/7/2018-7145/1 md.) Bunları sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır.

 

Bu fıkra kapsamında alınan ve ilan olunan karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında 66 ncı madde hükmü uygulanır.

…”,

Aynı Kanunun 66 nci maddesinde; “(Değişik: 23/1/2008-5728/125 md.) İl genel kurulu veya idare kurulları yahut en büyük mülkiye amirleri tarafından kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz ve usulen tebliğ veya ilan olunan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenler, mahallî mülkî amir tarafından Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi hükmü uyarınca cezalandırılır…” hükümleri mevcuttur.

Yukarıda açıklanan mevzuat hükümleri gereğince; hasar tespiti yapılamayan kapalı binalara kolluk marifetiyle girilerek hasar tespit çalışmaları yapılacaktır.

Bu emre aykırı olarak hareket edenler hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre işlem yapılacak olup, kamu görevlileri hakkında ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre işlem yapılacaktır.

 

Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

İlanen tebliğ olunur.