Çemişgezek'te Organize İşler

Tunceli Valiliği'nin 629 Bin TL değer biçtiği arsa ve üzerindeki yapı ile sosyal donatılar, Çemişgezek Belediyesi ve Esnaf odasının 150 bin TL değer biçmesi sonucu Çemişgezek Kaymakamlığı tarafından 160 Bin TL'ye ihaleye giren tek kişiye satıldı. Kamu yararı ve şeffaflık ilkelerinin olmadığı tespit edilen ihale mahkeme tarafından iptal edildi.

Çemişgezek'te Organize İşler
TAKİP ET Google News ile Takip Et

 

Tunceli Valiliği tarafından 629 bin TL değerinde arsa ve üzerinde bulunan bina ve sosyal donatılar, 2020 yılında Çemişgezek Kaymakamlığı tarafından yapılan adrese teslim ihale ile 160 bin TL’ye satıldı.
Satışa itiraz eden arsanın bulunduğu Akçapınar Köyü’nün köy ihtiyar heyeti, satışın hukuka ve mevzuata aykırı olduğu yönünde açtığı mahkeme sonuçlandı ve satış iptal edildi.

SANTRANÇ HAMLELERİ GİBİ
Satışa konu 5.300 metrekare arsanın mülkiyeti daha önce Tunceli İl özel İdare Birliğinde iken Spor ve turizm amaçlı kullanılmak üzere 2014 yılında Çemişgezek Kaymakamlığına devir edildi. Çemişgezek Kaymakamlığı ise 2015 yılında bu arsayı mesire alanı yapmak amacıyla yapım ihalesi açtı.Dönemin şartlarında yapılan ihale ile bu alan mesire alanı ile birlikte sosyal donatılar konuldu ve vatandaşa hizmet vermeye başladı.

SATIŞA ÇIKARTILIYOR
Söz konusu 5.300 metrekare arasının üzerine 354 bin TL  para harcanarak 2016 yılında hizmete açılan Akçapınar Mesire Alanı, Çemişgezek kaymakamlığı tarafından 2020 yılında satışa çıkartıldı.


KOMİK RAYİÇ BEDEL
Çemişgezek Kaymakamlığının satışa çıkardığı 5.300 metrekare arsa ve üzerinde bulunan yapı ve sosyal donatıların rayiç bedelini öğrenmek için Çemişgezek Belediyesi ile Çemişgezek Esnaf Odası’na yazı yazıyor. Bu iki kurum da söz konusu arsa ve üzerinde bulunan müştemilatın reel değeri 629 bin TL olmasına rağmen 150 bin TL gibi komik bir ücret belirliyorlar.

İHTİYAR HEYETİ İTİRAZ ETTİ
Çemişgezek Kaymakamlığının yaptığı ihalenin kamu yararı gözetilmediği ve rayiç bedelinin çok altında ve tek katılımcının olması sebebiyle rekabet ortamının sağlanmadığı gerekçesi ile Akçapınar Köyü ihtiyar heyeti, söz konusu muvazaalı satışın iptali için Erzincan İdari Mahkemesine dava açtı.

İHALEYİ KİM ALMIŞTI?
Tunceli Valiliğinin bilirkişi heyetinin 629 bin TL değer biçtiği arsa ve müştemilatına Çemişgezek Belediyesi ve Esnaf odası tarafından 150 bin TL rayiç bedeli verdiği ve Çemişgezek Kaymakamlığının da bu rayiç bedel üzerinden 160 bin TL’ye sattığı arsayı Yılmaz Gül isimli vatandaş almıştı.
Yılmaz Gül, Çemişgezek Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız'ın uzun süreden beri tanıştığı ve Belediye Başkanlığı döneminde Belediye ile ticaret yaptıkları bir isim olarak biliniyor.
Elazığ’da hizmet veren bir kitapevinde çalıştıkları ve bu arkadaşlıklarının devam ettiği ifade edilen Yılmaz Gül’ün ihaleyi 160 bin TL’ye almasında Çemişgezek Belediyesinin verdiği 150 bin TL rayiç bedelinin belirleyici olduğu ifade ediliyor.
Her ne kadar davada adı sadece rayiç bedel vermesi ile gündeme gelse de mahkeme kararı ile de tescil edilen hileli satışta en büyük payın Çemişgezek Belediyesi’ne ait olduğunu ifade eden ilçe halkı, bu konuda kamuyunu aldatmak ve adres teslim ihale yapmak suçuyla tüm yetkililer hakkında da yargı sürecinin başlaması gerektiğini ifade ediyorlar.


ÇEMİŞGEZEK’İN İMAJI ZEDELENİYOR
Son yıllara yapılan ihaleler, bunların mahkeme kararıyla iptali ile bazı siyasilerin yanlış tutum ve davranışları ile Çemişgezek’in imajının zedelendiğini ifade eden ilçe halkı, bu kara bulutların oluşmasında dahli olan isimlerin kamuoyunda itibarının kalmadığını belirtiyorlar.


SATIŞTAN SONRAKİ MECLİS TOPLANTISININ GÜNDEM MADDESİ
İhalenin yapıldığı Temmuz ayından sonraki Ağustos ayı Çemişgezek Belediye Meclisi toplantısında Akçapınar Mesire Alanının Çemişgezek Belediye Başkanı Metin Levent YILDIZ’ın arkadaşı olan Yılmaz GÜL isimli şahıstan Çemişgezek Belediyesine kazandırılmak istenmesi olayı ise yaşanılan bu garip olayı özetler nitelikte olduğu ilçe halkı tarafından dillendiriliyor.

ŞEFFAFLIK VE REKABET YAŞANMIYOR
Tunceli Valiliğinin oluşturduğu bilirkişi tarafından bedeli 629 bin TL olarak belirlenen arsa ve sosyal donatı, Çemişgezek Kaymakamlığı tarafından ihaleye katılan tek kişiye 160 bin TL’ye ihale edildi.
Bu durum mahkeme tutanaklarına şöyle yansıdı:
“Tunceli ili Çemişgezek ilçesi Akçapınar köyü sakini davacılar tarafından,  Tunceli ili Çemişgezek ilçesi Akçapınar Köyü’nde bulunan 5.300 metrekarelik taşınmaz ve üzerinde bulunan tesisin Köylere Hizmet Götürme Yönetmeliği kapsamında açık ihale usulü ile Komisyon Kararının ve anılan ihalenin hukuka ve mevzuata aykırı dava konusu 5300 metre karelik taşınmazın Tunceli il Özel İdaresinin  04.04.2012 tarih ve 10 sayılı kararıyla “spor ve turizm amaçlı kullanılmak üzere” Çemişgezek Köylere Hizmet Götürme Birliği‘ne satıldığı, 2015 yılında Çemişgezek kaymakamlığı tarafından hazırlanan proje ile anılan taşınmazda “Akçapınar Mesire Alanı” adı altında bir sosyal tesis inşa edildiği,  hazırlanan projede risk altında bulunan vatandaşların ortak sosyal yaşama entegrasyonunun amaçlandığı, hüküm altına alındığı proje maliyetlerinin 2015 yılı itibari ile 629.035.14 TL olduğu,  bunu rağmen hemen söz konusu taşınmaz ve üzerinde yer alan proje kapsamındaki yapıların dava konusu ihale işlemi ile 160.000 TL gibi gerçek fiyatının çok altında bir bedelle ihalenin tek katılımcısı olan Y:G’ye satıldığı ihaleye ilişkin ilan, satış vs. açık ihale prosedürünün mevzuatta yer alan şeffaflık kriterlerin riayet edilmeksizin işletildiği, ihaleye iştirakin sağlanması için gerekli bilgilendirmenin kasıtlı olarak yapılmadığı ileri sürülerek  iptali istenmektedir.
Olayda taşınmazın satışına ilişkin bedel tespiti aşamasında da davalı idare tarafından 24.06.2020 tarih ve 40 sayılı yazı ile Çemişgezek Belediye Başkanlığı ve Çemişgezek esnaf ve Sanatkârlar oda Başkanlığından söz konusu taşınmaz üzerinde yer alan mesire alanı sosyal donatılarının toplam bedelinin tespitinin istenildiği ilgili     Belediye ile Esnaf ve sanatkarlar Odası Başkanlığı’ndan söz konusu taşınmazın üzerinde yer alan donatılarla beraber toplam bedelinin 150.000 tl olarak bildirildiği görülmekle beraber, söz konusu taşınmaz üzerinde yer alan sosyal donatı ve alandaki yapılar ve diğer müştemilatın 2015 yılında yapılan  “Akçapınar köyü mesire alanı yapımı ihalesi ile 354.000.00 TL maliyet ile yaptırıldı Tunceli Valiliği tarafından yapılan inceleme sonucunda 14.01.2021 tarihli yazı ile mahkememize bildirilen taşınmazın güncel muhdesat değeri 377.490.52 TL arsa değeri toplamda 5.300 metre² x 25 TL = 132.500.00 TL olmak üzere toplamda 509.990.52 TL olduğu yönündeki tespitlerin birlikte değerlendirilmesinde dava konusu taşınmaz ve üzerinde yer alan mesire alanı ile müştemilatının açık ihale usulü ile satışına ilişkin davalı idare tarafından yapılan 150.000.00 TL’lik bedel tespitinin, yukarıda belirtilen yönetmeliğin 9. maddesinde belirtilen kamu idarelerince belirlenmiş ve rayiç birim fiyatlara göre hesaplanıp dikkate alınmadığı ve taşınmaz satışında emsal araştırılması yapılmadığı gibi bu işle iştigal eden meslek erbabı ve bilirkişilerden soruşturmadan belirlendiği anlaşılmakla,  muhammen bedelin taşınmaz ve üzerinde yer alan mesire alanının gerçek bedelini yansıtmadığı sonucuna ulaşılmıştır”


SATIŞ İPTAL EDİLDİ
Akçapınar Köy İhtiyar heyetinin satışın iptaline yönelik açtığı dava sonuçlandı ve satış iptal edildi.
Bu durum mahkeme tutanaklarına ise şöyle yansıdı:
“Bu durumda idarenin tüm eylem ve özellikle takdirine bırakılan konularda kamu yararını gözeterek işlem tesis etmesi gerekli taşınması tartışmasız olup idarenin sahip olduğu bu taşınmazın satışından mümkün olduğunca yüksek gelir elde edilmesi kamu yararına olacağından bu konuya ilişkin ihalelerde,  taşınmazın en uygun şartlarda satılabilmesi için muhammen bedelin doğru ve söz konusu yönetmeliğin 9. maddesine göre tespit edilmesi gerekirken,  bu hususa uyulmadığı gibi uyuşmazlık konusu taşınmazın muhammen bedelinin, taşınmazın rayiç değerinden düşük olduğu görüldüğünden, taşınmazın gerçek değerinin altında satışına ilişkin dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
Öte yandan davalı idare tarafından dosyaya sunulan ihale dosyasının da yer aldığı bilgi ve belgelerle, Tunceli Valiliğin 14.01.2021 tarihli yazısı içerik yazısı içeriğinde yer alan tespitlerin yukarıda denilen mevzuat kapsamında değerlendirilmesinden,  dava konusu açık ihale işlemine ilişkin ilan prosedürüne yer alması gereken, satışı yapılan taşınmaza ilişkin şartnamenin bulunmadığı anlaşılmakla,  dava konusu işlemin bu yönden de hukuka ve mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.
Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 496.30 TL yargılama gideri ile kararı verildiği tarihte yürürlükte olan avukatlık asgari ücret tarifesi uyarınca belirlenen 2.040.00 TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacılara verilmesine, müdahil tarafından karşılanan 78.10 TL yargılama giderinin müdahil üzerinde bırakılmasına, artan posta ücretinin talep edilmemesi halinde kararın kesinleşmesinin ardından resen davacılara ve müdahile iadesine, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu 20/A maddesi uyarınca kararın tebliğini izleyen 15 gün içerisinde Danıştay’a temiz yolu açık olmak üzere  oybirliğiyle karar verildi”denildi.