BAŞKAN ULAŞ'TAN ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ İLGİLİ AÇIKLAMA

Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası Başkanı Mitat ULAŞ, 2019 yılında uygulanacak Asgari Ücret Desteği ile ilgili olarak bir açıklama yaptı.

BAŞKAN ULAŞ'TAN ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ İLGİLİ AÇIKLAMA
TAKİP ET Google News ile Takip Et

 

Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası Başkanı Mitat ULAŞ, 2019 yılında uygulanacak Asgari Ücret Desteği ile ilgili olarak bir açıklama yaptı.

Başkan Ulaş açıklamasına şu şekilde devam etti: “30.01.2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 7162 Sayılı Kanun ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortalına eklenen Geçici 38. Madde uyarınca; 2018 yılında 9 ay olarak uygulanan asgari ücret desteği 2019 yılında 12 ay boyunca uygulanacak.

Destek ile ;

• Asgari Ücret Desteği, 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 101 TL olarak uygulanacak,

• 500'ün altında sigortalı çalıştıran iş yerleri için ise 150 TL olacaktır.

ÇALIŞAN SAYISI

ASGARİ ÜCRET DESTEK TUTARI 2019

500 'ün Altında Sigortalı Çalıştıran İşyeri İçin

150 TL

500 ve Üzeri Sigortalı Çalıştıran İşyeri İçin

101 TL

Resmi Gazetede söz konusu uygulamanın usul ve esasları belirtilmiş olup, uygulamaya göre;5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce;

a) 2018 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 102 Türk lirası ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2019 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

b) 2019 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

2019 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemi için bu maddede belirtilen tutarlar ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilir ve bu tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır. Ancak (a) bendinde belirtilen prime esas günlük kazanç tutarı 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 203 Türk lirası olarak esas alınacaktır.

Belirtilen işyerlerinin tespitinde; 2018 yılı Ocak ila Kasım ayları/döneminde uzun vadeli sigorta kollarından aylık prim ve hizmet belgeleri veya muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile bildirimi yapılan 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalı sayısının ortalaması esas alınacaktır. Ortalama sigortalı sayısı; beş yüzün altında olan işyerleri için günlük 5 Türk lirası, beş yüz ve üzerinde olan işyerleri için günlük 3,36 Türk lirası destek sağlanacaktır.

Uygulama kapsamında destekten yararlanılacak ayda/dönemde, 2018 yılı Ocak ila Kasım ayları/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının altında bildirimde bulunulması halinde o ay için Asgari ücret teşvikinden istifade edilemeyecektir. Yani burada geçen yıldaki en az işçi çalıştırılan aydaki iççi sayısı esas alınarak istihdamın korunması sağlanmaya çalışılmıştır.

Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad ve unvan altında ya da bir iş birimi olarak açılması veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi İşsizlik Sigortası Fonu katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan veya sigortalıların prime esas kazançlarını 2019 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemi için eksik bildirdiği  tespit edilen işyerlerinden İşsizlik Sigortası Fonunca karşılanan tutar, gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınır ve bu işyerleri hakkında bu madde hükümleri uygulanmayacaktır.

İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili 2019 yılı Ocak ila Aralık aylarına/dönemine ait aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi içerisinde vermediği, sigorta primlerini yasal süresinde ödemediği, denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı durumlarının tespit edilmesi, Kuruma prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması hâllerinde bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendine ilişkin hükümler uygulanmaz. Ancak Kuruma olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendiren işverenler bu tecil ve taksitlendirme devam ettiği sürece anılan fıkra hükmünden yararlandırılır.

Dolayısıyla gerek kayıt dışı işçi çalıştırılması, gerekse çalıştırılan işçinin prime esas kazancının eksik bildirilmesi halinde istifade edilen asgari ücret teşvik tutarlarının tamamı iptal edileceğinden bu husus önem arz etmektedir.

Asgari ücret teşviki uygulaması bir önceki yılın aynı ayında SGK’ya bildirilen gün sayısından fazla bildirimin esas alınmayacağı belirtildiğinden, içinde bulunduğumuz ekonomik koşullara rağmen işçi çıkartmayıp istihdamını arttıran işverenler yönünden bu sınırlamanın haksız bir durum oluşturacağını muhakkaktır. Ayrıca bu teşvikten istifade edecek sigortalıların prime esas kazan tutarları 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesine tabi işyerlerinde 6.090 TL, diğer işyerlerinde ise 3.060 TL ile sınırlandırılmıştır, yani çalışan işçiye ödenen ücret bu tutarlardan fazla ise, fazlalık devam ettiği aylarda bu sigortalılarla ilgili olarak asgari ücret teşvikinden yararlanılamayacaktır.

2018 yılında kazanç sınırı Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümlerinin uygulanmadığı işyerlerinde  3.600 TL iken, asgari ücret % 26 arttığı halde bu tutarın 3.060 TL’ye indirilmesini Oda olarak doğru bulmamaktayız. Ancak genel itibarıyla çalışanların asgari ücretin esas alınarak çalıştırıldıkları ve asgari ücretin de 2.558 TL olduğu gerçeğinden hareketle, piyasada esnaflarımıza yıl boyunca çok ciddi anlamda bir teşvik sağlayacağı da muhakkaktır.

Ayrıca, ilimizin de içinde bulunduğu ilave istihdam teşviki ile ilgili işveren primlerinde % 6 ilave indiriminin de 1 yıl uzatılmasını çok olumlu bulmaktayız” dedi.