Başkan Evsen Ahilik Haftasını Kutladı

Ela­zığ Kah­ve­ci­ler ve Kı­ra­at­ha­ne­ci­ler Odası (EKKO) Baş­ka­nı Fer­hat Evsen 12-18 Eylül ta­rih­le­ri ara­sın­da ya­pı­la­cak olan 35. Ahi­lik Haf­ta­sı kut­la­ma­la­rı do­la­yı­sıy­la bir mesaj ya­yım­la­dı.

Başkan Evsen Ahilik Haftasını Kutladı
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Ela­zığ Kah­ve­ci­ler ve Kı­ra­at­ha­ne­ci­ler Odası (EKKOB) Baş­ka­nı Fer­hat Evsen, Ahi­li­ğin Tür­ki­ye’de ve dün­ya­da en iyi şe­kil­de ta­nı­tıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di.
Evsen, yap­tı­ğı ya­zı­lı açık­la­ma­da, 35. Ahi­lik Haf­ta­sı kut­la­ma­la­rı­nın 12-18 Eylül ta­rih­le­ri ara­sın­da Tür­ki­ye ge­ne­lin­de ger­çek­leş­ti­ri­le­ce­ği­ni ha­tır­lat­tı. Evsen, haf­ta­nın fes­ti­val ha­va­sın­da ge­çe­ce­ği­ne inan­dı­ğı­nı be­lirt­ti.
Evsen açık­la­ma­sın­da; “Büyük bir he­ye­can­la Ahi­lik Bay­ra­mı’nı ya­şat­mak is­ti­yo­ruz. Bu bay­ra­mın asıl sa­hi­bi es­naf­tır, halk­tır. Es­naf­lar ola­rak bay­ra­mı­mı­za sahip çık­ma­lı, Ahi­li­ği önce Tür­ki­ye’ye sonra dün­ya­ya ta­nıt­ma­lı­yız.
Ahi­nin ke­li­me an­la­mı “kar­de­şim” demek olup “eli açık, yar­dım­se­ver” an­la­mı da bu­lun­mak­ta­dır. Ahi­lik Sel­çuk­lu­lar za­ma­nın­da ku­ru­lan ve ciddi pren­sip­le­ri olan esnaf ör­gü­tü­dür. Bir nevi za­ma­nı­nın ti­ca­ret ve sanat odası sa­yı­lır.
Ahi­lik­te es­naf­la­rın ti­ca­ret ah­la­kı ko­nu­sun­da bir takım düs­tur­lar çer­çe­ve­sin­de ha­re­ket et­me­si ge­re­kir. Bu örgüt za­ma­nın gözde dü­şün­ce adamı ve ka­na­at ön­de­ri du­ru­mun­da olan Hacı Bek­ta­şi Veli Haz­ret­le­ri­nin tav­si­ye­le­ri doğ­rul­tu­sun­da ku­rul­muş, or­ga­ni­zas­yo­nun fel­se­fi ya­pı­sı ah­la­ki ve in­sa­ni pren­sip­ler­le oluş­tu­rul­muş­tur. Ku­ru­cu­su Ahi Ev­ran­dır. Daha önce Arap­lar ta­ra­fın­dan ku­ru­lan Fü­tüv­vet Teş­ki­la­tı örnek alı­na­rak ya­pı­lan­dı­ğı sa­nıl­mak­ta­dır. Ku­ru­luş amacı ti­ca­re­te ah­la­ki il­ke­ler ka­zan­dır­mak, esnaf da­ya­nış­ma­sı­nı sağ­la­mak, hal­kı­mız ara­sın­da ti­ca­ret kül­tü­rü­nü yay­mak ve ge­liş­tir­mek, hal­kın ti­ca­ret ve sanat ko­nu­sun­da al­da­tıl­ma­dan en iyi şe­kil­de hiz­met al­ma­sı­nı sağ­la­mak­tır.
Cimri ol­ma­mak, her ko­şul­da yar­dı­ma koş­mak, Baş­ka­la­rı­na kin bes­le­me­mek, zulüm yap­ma­mak, tam ter­si­ne yu­mu­şak ve ba­ğış­la­yı­cı olmak, Hırsa ka­pıl­ma­mak, rızka ka­na­at edip şük­ret­mek, Lez­ze­tin kö­le­si ol­ma­mak, nefsi ter­bi­ye etmek, Ay­rım­cı, ka­yır­ma­cı ol­ma­mak, doğru yol ne ise onu tut­mak, İşler kötü gi­din­ce tah­rip­kar, is­yan­kar ol­ma­mak, bunun ye­ri­ne ya­pı­cı olmak, ka­bi­li­yet­le­ri ge­liş­tir­mek, Ya­la­na te­nez­zül et­me­mek, doğru sözlü olmak Ahi­li­ğin baş­lı­ca ol­maz­sa ol­maz­la­rı­dır.
Gü­nü­müz in­sa­nı­nın sonu gel­mez hırs­la­rı ve buna bağlı ge­li­şen utanç ve­ri­ci ha­di­se­le­rin son bul­ma­sı için “Ahi­lik Teş­ki­la­tı” ben­ze­ri ör­güt­len­me­le­re ve ti­ca­ret er­ba­bı­nın ah­la­ki ko­nu­lar­da di­sip­li­ne edil­me­si­ne ih­ti­yaç du­yul­mak­ta­dır. Es­na­fı­mı­za “Biz ol­ma­dan, ben ola­mam” dü­şün­ce­si­nin aşı­lan­ma­sı ge­rek­mek­te­dir. Bu ci­het­ten “Ahi­lik Haf­ta­sı” önem­li­dir.
Tüm bu duygu dü­şün­ce­ler­le es­na­fı­mı­zın ahi­lik bay­ra­mı­nı kut­lu­yor daha nice bay­ram­la­rın ya­şan­ma­sı­nı yüce Allah’tan di­li­yo­rum” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.